| រូបភាព ព្រីនទំព័រនេះ | រូបភាព English |
ទំព័រដើម > ឯកសារបទបង្ហាញ

ឯកសារបទបង្ហាញ

ផ្នែកទី ០ ការណែនាំសម្រាប់គ្រូឧទ្ទេស
រូបភាព (PDF, 474KB)
រូបភាព (PPT, 295KB)
ផ្នែកទី ១ សេចក្តីណែនាំ (កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល)
រូបភាព (PDF, 489KB)
រូបភាព (PPT, 117KB)
ផ្នែកទី ២ ច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិនានា
រូបភាព (PDF, 532KB)
រូបភាព (PPT, 149KB)
ផ្នែកទី ៣ ដំណើរការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 1.7MB)
រូបភាព (PPT, 304KB)
ផ្នែកទី ៤ ដើមឈើបញ្ហា និងដើមឈើដំណោះស្រាយ
រូបភាព (PDF, 2.4MB)
រូបភាព (PPT, 427KB)
ផ្នែកទី ៥ ការកសាងប្រតិទិនផែនការអភិវឌ្ឍន៍
រូបភាព (PDF, 402KB)
រូបភាព (PPT, 368KB)
ផ្នែកទី ៦ ការវិភាគ SWOT
រូបភាព (PDF, 402KB)
រូបភាព (PPT, 125KB)
ផ្នែកទី ៧ គោលការណ៍ណែនាំផ្នែកគោលនយោបាយ
រូបភាព (PDF, 431KB)
រូបភាព (PPT, 117KB)
ផ្នែកទី ៨ វិធីសាស្រ្តដាក់ពិន្ទុ
រូបភាព (PDF, 561KB)
រូបភាព (PPT, 139KB)
ផ្នែកទី ៩ ដំណើរការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 548KB)
រូបភាព (PPT, 161KB)
ផ្នែកទី ១០ តារាងវិភាគស្ថានភាព
រូបភាព (PDF, 942KB)
រូបភាព (PPT, 200KB)
ផ្នែកទី ១១ តារាងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 681KB)
រូបភាព (PPT, 177KB)
ផ្នែកទី ១២ ទម្រង់សៀវភៅផែនការអភិវឌ្ឍន៍រាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 474KB)
រូបភាព (PPT, 138KB)
ផ្នែកទី ១៣ ដំណើរការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 1.6MB)
រូបភាព (PPT, 282KB)
ផ្នែកទី ១៤ ការរៀបចំតារាងនានានៃកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 642KB)
រូបភាព (PPT, 241KB)
ផ្នែកទី ១៥ វិធីសាស្ត្រផេអូហ្វម៉ាទ្រីស (Pay-off Matrix)
រូបភាព (PDF, 395KB)
រូបភាព (PPT, 134KB)
ផ្នែកទី ១៦ ការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 579KB)
រូបភាព (PPT, 147KB)
ផ្នែកទី ១៧ ទម្រង់សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគ៣ឆ្នាំរំកិលរាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 538KB)
រូបភាព (PPT, 139KB)
ផ្នែកទី ១៨ សេចក្តីបញ្ចប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត
រូបភាព (PDF, 387KB)
រូបភាព (PPT, 106KB)