សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការដេញថ្លៃ គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ ខេត្តសៀមរាប

ផុតកំណត់

សូមជម្រាមជូន​ដំណឹងដល់លោក លោកស្រីម្ទាស់ក្រុមហ៊ុន​ អ្នកទទួលការទាំងអស់ ដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទទួលការឆ្នាំ២០១៨ ឬបញ្ជីឈ្មោះដែលនៅមានសុពលភាពនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជ្រាបថា គម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ (លាភ) ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើការសម្របសម្រួលរៀបចំការដេញថ្លៃគម្រោងលាភ ឆ្នាំ២០១៨ ។

សូមទាញ​យក​ឯកសារពាក់ព័ន្ធខាងក្រោមនេះ៖

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ