សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការដេញថ្លៃកិច្ចសន្យាសំណង់ ចំនួន ៣សង្កាត់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

ផុតកំណត់

សេចក្តី​ជូន​ដំណឹង​ស្តី​ពី​ការដេញថ្លៃកិច្ចសន្យាសំណង់ ចំនួន ៣សង្កាត់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៃគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រី (លាភ) រាជធានីភ្នំពេញ ។

សូមទាញ​យក​ឯកសារពាក់ព័ន្ធខាងក្រោមនេះ៖

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ