សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកសម្របសម្រួលឃុំ សង្កាត់ ចំនួន​១៨រូប នៃគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រ ខេត្តសៀមរាប

ផុតកំណត់

ឯកសារពាក់ព័ន្ធ